OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSÓB PODCHODZĄCYCH DO PROCESU SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Fundacja “Klub Możliwości” z siedzibą ul. Łochowska 36 lok 4, 03-756 Warszawa, NIP:1133071100, REGON:523075088, telefon kontaktowy: 884880231, e-mail: r.zalikhov@klubmozliwosci.org, wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000991052 (dalej: „ADMINISTRATOR”)
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: r.zalikhov@klubmozliwosci.org.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
4. Przetwarzanie danych odbywa się w celu przeprowadzenia procesu realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym Fundacji tj. wysyłki zamówienia.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Policji, Prokuratury, innych podmiotów, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w przypadku:
– wysyłki towaru do klienta,
– negatywnej oceny klienta,
– reklamacji klienta.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości realizacji złożonego zamówienia.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

© 2024 Klub Możliwości

Korzystając z tego serwisu wyrażasz zgodę na użycie plików cookie.

Błąd 404 to komunikat, który wyświetla się na stronie internetowej, gdy przeglądarka nie może znaleźć żądanej strony internetowej. Kod 404 oznacza, że serwer nie może odnaleźć strony, którą próbujemy odwiedzić, ponieważ nie istnieje ona na serwerze lub nie została poprawnie skonfigurowana. W rezultacie przeglądarka wyświetla komunikat “404 Not Found” lub “404 Page Not Found”. Aby rozwiązać ten problem spróbuj odświeżyć stronę oraz upewnij się, że adres strony jest poprawny.